Doorzoek site

Algemene voorwaarden Ledlogic

Artikel 1 Algemeen
• Alle voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van of met Ledlogic.
• Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken mits daarvoor toestemming gegeven is, waartoe alleen de directie van Ledlogic bevoegd is.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
• Alle offertes en aanbiedingen zijn, tenzij dit uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen, vrijblijvend. 
• Alle gegevens die worden verstrekt bij een offerte of een aanbieding blijven eigendom van Ledlogic. Al deze gegevens mogen niet worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld, mits Ledlogic hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. 
• Ledlogic is niet verplicht om tot daadwerkelijke levering over te gaan, wanneer zij een offerte heeft verzonden aan de wederpartij.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
• Alle overeenkomsten, tussen Ledlogic en de wederpartij, komen tot stand nadat deze mondeling of schriftelijk is bevestigd door Ledlogic, of aanvang van de uitvoering van de opdracht reeds is aangevangen. 
• De opdrachtbevestiging wordt als akkoord en correct aangemerkt, tenzij Ledlogic binnen 7 dagen schriftelijk bezwaren heeft ontvangen.

Artikel 4 Prijzen
• De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
• Een samengestelde prijsopgave verplicht Ledlogic niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 5 Levertijd
• De vermelde leveringstermijn is geen fatale termijn, tenzij dit expliciet schriftelijk is weergegeven. 
• Levering geschiedt af bedrijf van Ledlogic. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Ledlogic gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
• Indien Ledlogic nog posten te vorderen heeft van de wederpartij, behoudt Ledlogic zich het recht voor om niet tot levering over te gaan.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
• Indien Ledlogic aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
• Enkel wanneer Ledlogic grove nalatigheid kan worden verweten t.a.v. handelen of nalaten, kan Ledlogic aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door de wederpartij. 
• Ledlogic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ledlogic is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
• Indien Ledlogic aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ledlogic beperkt tot maximaal de factuurwaarde (exclusief B.T.W.) van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
• De aansprakelijkheid van Ledlogic is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
• Ledlogic is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
• Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ledlogic aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ledlogic toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
• Ledlogic heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de wederpartij ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Ledlogic maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen c.q. kan beperken.
• Ledlogic is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 7 Risico-overgang
• Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 8 Vrijwaring
• De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
• Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 9 Gebreken, klachttermijnen en garanties
• Tenzij bij verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald wordt met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht, maat soort en emballage, conform de normale handelsgebruiken geleverd en mitsdien als overeengekomen beschouwd.
• De wederpartij dient de gekochte c.q. te leveren zaken bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna – te (laten) onderzoeken, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Ledlogic dat de zaken ter beschikking staan aan de wederpartij.
• Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde correspondeert met hetgeen is besteld, o.a. te weten;
- of de juiste zaken/producten zijn geleverd; 
- of de afgeleverde zaken/producten wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen; 
- of de afgeleverde zaken/producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of (indien deze ontbreken) aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 
• Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 8 werkdagen na aflevering schriftelijk te melden aan Ledlogic.
• Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan Ledlogic.
• De in de handel - meer speciaal in de onderhavige sector - gebruikelijke of gericht onvermijdbare afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht, maat, soort of emballage kunnen nimmer gereclameerd worden.
• De wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien zij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en indien zij op juiste wijze en binnen de daarvoor bestemde periode heeft gereclameerd doch zij Ledlogic niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
• Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
• Met inachtneming van het hetgeen elders in deze voorwaarden en condities is bepaald, staat Ledlogic in zowel voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor door haar geleverde en gebruikte materiaal en/of geleverde diensten, doch uitsluitend in dier voege dat alle gebreken aan de geleverde goederen, waarvan de wederpartij bewijst dat zij binnen de overeengekomen termijn zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door Ledlogic kosteloos zullen worden hersteld. Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zullen door Ledlogic geleverde goederen, of diensten, waaraan gebreken kleven, kosteloos hersteld, vervangen c.q. opnieuw verricht worden wanneer het gebrek zich heeft voorgedaan binnen 12 maanden na aflevering van het goed, voltooien van de verrichte diensten, of, wanneer goederen door Ledlogic in bedrijf dienen te worden gesteld, na bedrijfsvaardige opstelling daarvan.
• De garantieverplichting van Ledlogic vervalt indien de wederpartij zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten, of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of anders dan door Ledlogic op, naar haar oordeel, onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden, of indien Ledlogic tijdig te kennen heeft gegeven zich niet te kunnen verenigen met een door de wederpartij voorgeschreven keuze van materiaal en/of werkwijze, of indien door anderen dan Ledlogic of diens personeel werkzaamheden zijn verricht, of indien de gebreken het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld.
• Indien Ledlogic ter voldoening aan haar garantieverplichting nieuwe onderdelen of diensten levert, zullen op deze onderdelen of diensten alle bepalingen van deze voorwaarden en condities van toepassing zijn.
• Verder dan tot gratis levering van het nieuwe onderdeel ter vervanging van het defecte, gaat deze garantie jegens de wederpartij niet. Eventuele wettelijke heffingen op het gratis te verschaffen onderdeel, zoals bijvoorbeeld invoerrechten en omzetbelasting, dienen steeds door de wederpartij te worden betaald. Arbeidsloon en eventuele reis- en verblijfkosten met betrekking tot reparatie zijn te allen tijde voor rekening van de wederpartij.
• Op reparaties wordt nimmer garantie verstrekt.
• Niet-nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet-nakoming door de wederpartij van een van zijn verplichtingen ontheft Ledlogic van haar verplichtingen, bedoeld in dit artikel, alsmede van alle andere verplichtingen. Voldoening aan haar garantieverplichting door Ledlogic geldt als enige en algehele schadevergoeding. De wederpartij is tot een andere vordering dan tot schadevergoeding, welke ook, waaronder een vordering tot ontbinding der overeenkomst, niet gerechtigd.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
• De door Ledlogic geleverde zaken blijven eigendom van Ledlogic totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Ledlogic gesloten overeenkomsten, hieronder mede begrepen de vorderingen uit overeenkomsten waarbij naast de levering van zaken tevens het verrichten van bepaalde werkzaamheden zijn bedongen, is nagekomen: 
 - De tegenprestatie(s) met betrekking to geleverde of te leveren za(a)k(en) zelf,
- De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Ledlogic verrichte of te verrichten diensten, eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) overeenkomst(en) of een gedeelte daarvan.
• Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen, is Ledlogic gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. 
• De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag, onverminderd het recht van Ledlogic op vergoeding van verlies of schade. De wederpartij is niet gerechtigd op de zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust een pandrecht of een bezitloos pandrecht dan wel enig ander recht te vestigen. Indien derden recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen vestigen, is de wederpartij verplicht Ledlogic zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

Artikel 11 Betaling
• Tenzij anders overeengekomen (op de bestelbon of offerte) dient betaling aan Ledlogic van bedragen onder de €2500 excl. Btw. binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden zonder enige korting of beroep op schuldvergelijking.
• Bestellingen met een factuurwaarde boven de €2500 excl. Btw. worden enkel in behandeling genomen wanneer wordt voldaan aan de gestelde procentuele aanbetaling van 50% op het factuurbedrag.
• Bestellingen worden uitsluitend in behandeling genomen op het moment dat aan de aanbetaling is voldaan, tenzij anders overeengekomen. Voor het resterende bedrag geldt de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. 
• Indien niet anders is overeengekomen, moet betaling plaats vinden op de rekening van Ledlogic. 
• De wederpartij zal zich jegens Ledlogic nimmer op compensatie kunnen beroepen. Evenmin kan de wederpartij betaling weigeren of opschorten met beroep op te late of ondeugdelijke prestatie. 
• Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen tijd betaalt, is zij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat enige nadere ingebrekestelling zijdens Ledlogic nodig, en is zij wegens te late betaling vanaf de vervaldag een rente verschuldigd, gelijk aan de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met drie procentpunten en afgerond naar het hogere halve procentpunt. 
• Wanneer de factuur in hoofdsom en rente niet betaald worden binnen de 14 dagen na verzending van een aangetekende aanmaningsbrief, wordt de schuld verhoogd met een bijkomende schadevergoeding.
• Onkosten van retourwissels of kwitanties, protesten, gerechtelijke incassering of andere kosten wegens niet tijdige betaling komen ten laste van de wederpartij.
• Indien de wederpartij met de betaling van een vordering jegens Ledlogic in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl, indien anders was overeengekomen, over de verdere levering contante betaling kan worden geëist. 
• Mocht Ledlogic voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent verminderde kredietwaardigheid van de wederpartij dan heeft Ledlogic het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de wederpartij zekerheid is gesteld door de juiste betaling van de overeengekomen prijs, ongeacht of dit contant zou geschieden dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld.

Artikel 12 Retourzendingen
• Tenzij anders is overeengekomen, worden geleverde en geaccepteerde goederen niet teruggenomen.

Artikel 13 Overmacht, ontbinding en opschorting
• Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Ledlogic zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Ledlogic; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Ledlogic; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Ledlogic afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. 
• Ledlogic heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Ledlogic haar verbintenis had moeten nakomen. 
• In geval van overmacht is zowel Ledlogic alsmede de Wederpartij gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden indien de overmachtsituatie langer dan 3 maanden duurt. 
• Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort tengevolge van overmacht, is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaats heeft, verplicht binnen de in het derde lid genoemde termijn te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
• Zowel in geval van ontbinding als in dat van opschorting tengevolge van overmacht, is Ledlogic gerechtigd terstond betaling te verlangen voor de reeds geleverde goederen – al of niet verwerkt – en de reeds verrichte werkzaamheden, alsmede voor schade, kosten en interest, een redelijk deel van de door haar gederfde winst daaronder begrepen. 
• In geval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst door Ledlogic tengevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding. 
• Indien de wederpartij niet, niet tijding of niet behoorlijk voldoet aan het verplichtingen welke voor haar uit enige met Ledlogic gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt zij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is Ledlogic gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, elke overeenkomst geheel af ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.

Artikel 14 Annulering en Schadeloosstelling
• Indien de wederpartij de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is zij gehouden aan Ledlogic met het oog op de uitvoering van deze order, redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, opslag e.d.) te vergoeden alles onverminderd het recht van Ledlogic vergoeding wegens winstderving alsmede van overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden. 
• In geval van annulering is Ledlogic in elke geval gerechtigd forfaitaire schadeloosstelling te eisen van tenminste 25% van de totale factuurwaarde (in geval van maatwerk bedraagt deze schadevergoeding 90%), tenzij de geleden schade en/of nog te lijden schade van welke aard dan ook dit percentage te boven gaat. In dat geval zal schadeloosstelling gelijk zijn aan de totale door Ledlogic geleden schade.

Artikel 15 Meer- en Minderwerk. Extra Kosten 
De wederpartij heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijzigingen op te dragen. Slechts meerwerk, dat als zodanig is opgedragen, zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Meerwerk zal Ledlogic schriftelijk worden opgedragen; het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de wederpartij op uitvoering worden opgedragen; het gemis van een schriftelijke opdracht laar onverlet de aanspreken van de wederpartij op uitvoering respectievelijk van Ledlogic op verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen. 
• Ledlogic heeft het recht kosten welke voor haar door de hierna te noemen oorzaken ontstaan aan de wederpartij in rekening te brengen wanneer:
- De werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Ledlogic worden verzwaard of niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden.
- Overheidsvoorschriften welke ten tijde van het afsluiten der overeenkomst van Ledlogic niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden.
• Indien sprake is van minderwerk en zulks een vermindering van het overeengekomen bedrag tot gevolg heeft, dan heeft de wederpartij recht op een bedrag van deze mindering.

Artikel 16 Informatie- en medewerkingspicht wederpartij
• De wederpartij zorgt ervoor dat alle gegevens welke Ledlogic redelijkerwijze nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komt van Ledlogic. De aanlevering van voornoemde stukken geschiedt op een door Ledlogic nader te bepalen wijze. Tevens verschaft de wederpartij alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht. 
• Ledlogic heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan. 
• De wederpartij is gehouden om de schade die Ledlogic door deze vertraging lijdt te vergoeden.

Artikel 17 Vertrouwelijke informatie
• Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de ander partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.

Artikel 18 Rechten van industriële en intellectuele eigendom
• Tenzij anders overeengekomen, behoudt Ledlogic de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, apparatuur en offertes (hierna genoemd creaties). Deze zaken blijven exclusieve eigendom van Ledlogic en mogen zonder haar uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond, op om het even welke wijze gewijzigd, geheel of gedeeltelijk nagemaakt of op andere wijze gebruikt worden. De wederpartij is gehouden deze zaken op eerste verzoek van Ledlogic te retourneren op straffe van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €750 per dag.

Artikel 19 Monsters, modellen, voorbeelden, adviezen en informatie
• Als Ledlogic een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanig heden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. 
• Als Ledlogic een advies of informatie verstrekt dan is deze slechts van algemene aard en vrijblijvend.

Artikel 20 Wijziging van de voorwaarden
• Ledlogic is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Ledlogic zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtrede is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de tegenpartij in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.

Artikel 21 Deelleveringen
• Het is Ledlogic toegestaan verkochte c.q. te leveren zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Ledlogic bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 22 Wijzigingen in de te leveren zaken
• Ledlogic is bevoegd zaken te leveren die in geringe mate afwijken van de in de overeenkom omschreven zaken, doch op functioneel gebied daarmee gelijk zijn. Indien Ledlogic van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij heeft deze bevoegdheid gedurende 8 dagen nadat zij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Artikel 23 Transport 
• Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor rekening en risico van de wederpartij. Ook indien Ledlogic voor het transport zorg draagt, is de wederpartij aansprakelijk voor alles schade ten gevolge van het vervoer. De wederpartij dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
• Mocht een beroep op in het vorige lid gestelde niet opgaan dan is Ledlogic nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat zij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van de wederpartij haar vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan de wederpartij cederen.

Artikel 24 Toepasselijke recht en geschillen
• Op elke overeenkomst tussen Ledlogic en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
• Alle geschillen met Ledlogic zullen uitsluitend worden berecht door de daartoe bevoegde Nederlandse Rechter.

Voor zover de voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen beslissend.